Usnesení ze Shromáždění delegátů SDH okresu Příbram

15.07.2010 21:15

USNESENÍ

ze Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Příbram

 

v Příbrami, 27. března 2010

 

Shromáždění delegátů SDH okresu Příbram:

 

I. Schvaluje:

a) Pracovní materiály pro jednání – jednací a volební řád.

b) Úvodní slovo starosty OSH k činnosti okresního sdružení za uplynulé období.

c) Zaměření činnosti OSH na období let 2010 až 2015.

d) Zprávu okresní kontrolní a revizní rady.

e) Zásady pro ustavení „Shromáždění představitelů SDH“ včetně navrhování zástupců SDH do

tohoto rozhodovacího orgánu.

f) Zprávu mandátové, volební a návrhové komise.

g) Postup Shromáždění představitelů SDH při zániku SDH Nesvačily, Kosobudy, Drsník a

Hořejany, jako organizační jednotky SH ČMS OSH Příbram na základě jejich rozhodnutí.

h) Rozpočet OSH na rok 2010 a rozhodnutí SP SDH z roku 2009 o navýšení odvodu členského

příspěvku na 80,- Kč a u mladých hasičů do 15 let 50,- Kč za člena.

i) Začlenění SDH Hlubyně do okrsku č. 8 Březnice a SDH Budínek do okrsku č. 29 Obořiště.

j) Podporu kandidatury ing. Karla Richtera na funkci starosty SH ČMS.

k) Návrh VV OSH na kandidaturu p. Václava Černého na člena VV SH ČMS.

l) Návrh VV OSH na kandidaturu starosty OSH p. Petřiny a ing. Jiřího Heindricha na funkci

člena VV KSH

 

II. Zvolilo:

a) starostou OSH p. Petřinu Jaroslava

b) náměstkem starosty OSH p. Poláka Františka

náměstkem starosty OSH p. Spilku Jiřího

náměstkem starosty OSH p. Černého Václava

c) členy výkonného výboru p.ing Heindricha Jiřího, Kokšteina Ladislava, ing. Prunera Vladimíra

a Vočadla Josefa

d) předsedou OKRR p. Šedivého Petra

e) členy OKRR p. Hyspeckého Václava, Mezeru Josefa, Veselého Jana a ing. Zdeňka Miloslava

f) delegáty IV. Sjezdu SH ČMS konaného 3. a 4. července 2010 v Ostravě p. Petřinu, Heindricha

Leitermanovou, Šnajdrovou, Šedivého, Spilku, Soběslavského, Kykala a Kokšteina a

náhradníky delegátů sjezdu p. Černého a Poláka.

g) delegáta na Shromáždění představitelů OSH, konaného dne 24. dubna v Ratibořicích,

okres Kolín, p. Petřinu Jaroslava

 

III. Potvrdilo:

a) vedoucí odborných rad OSH Příbram za členy VV OSH

    • OR velitelů p. Kalík Václav

    • OR preventistů p. Kykal Ladislav

    • OR vedoucích mládeže p. Šejba Jaroslav

    • OR vnitroorganizační p. Chwoika Walter

    • OR žen pí. Leitermanová Božena

 

 

IV. Doporučuje:

 

Sborům dobrovolných hasičů – projednat předsjezdové návrhové materiály a svá stanoviska spolu s návrhy na změny zaslat písemně na OSH Příbram do 30.4.2010.

 

V. Ukládá:

1. Výkonnému výboru OSH:

a) vyhodnotit diskusní příspěvky a zodpovědět připomínky vznesené delegáty SDH.

b) dopracovat plán práce a akcí na rok 2010 dle námětů a připomínek delegátů.

c) konkretizovat zaměření činnosti do ročních plánů činosti OSH ve spolupráci s odbornými

radami.

d) zabezpečovat a vyhledávat další zdroje k zajištění finančních prostředků na činnost OSH.

e) projednat návrhy a stanoviska SDH k předsjezdovým materiálům a o výsledku informovat

členskou základnu.

f) dořešit organizační a právní zánik SDH Hořejany jako organizační jednotky SH ČMS v OSH

Příbram z důvodu dlouhodobé pasivity a neplnění základních povinností SDH.

g) zabývat se systémem odborné přípravy funkcionářů SDH, především starostů, jednatelů,

hospodářů. Odbornou péči věnovat trvale práci se starosty a velitely okrsků.

 

2. Sborům dobrovolných hasičů:

Delegovat své zástupce ( představitele SDH ) do „Shromáždění představitelů SDH okresu“ dle přijatých „ Zásad pro navrhování představitelů SDH“ . Delegování provést přes své okrsky a návrhy funkcionářů sdělit OSH do 30.5.2010.

 

3. Delegátům SDH:

a) Seznámit výbory a členy SDH s průběhem shromáždění delegátů SDH a přijatými závěry

a usnesením.

b) Informovat výbory a členy o „ Českém dni proti rakovině 2010“ , který proběhne 12.5.2010

s cílem podpořit tuto akci či přímo aktivně napomoci v její organizaci.