Propozice postupových soutěží 2011

Věc: Propozice soutěže - všeobecná a technická ustanovení postupové soutěže v roce 2011 (základní

kolo – okrskové soutěže v disciplínách požárního sportu).

 

           V    roce 2011 bude soutěž v okrese organizována v základním kole a v I. kole. Základní kolo organizují okrsky do 22. května 2011. I. kolo ( okresní soutěž ) se připravuje na 4. června 2011.

 

Do I. kola postoupí 16 družstev mužů a 6 družstev žen -v kategoriích od 15-ti let,která v základním kole

dosáhla nejlepších časů v soutěžních disciplínách. Z jednoho SDH postupuje pouze jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen.

 

A/ Organizační pokyny:

              1. Základní kolo bude provedeno v souladu se Směrnicí hasičských soutěží schválenou 12.10.2007 VV SH ČMS a Pravidly      požárního  sportu platnými od 1.5.2007. Okrsky, jejichž SDH nemají zájem na postup do I. kola mohou soutěže organizovat nezávisle

na termínu  pro ukončení základních kol, nejpozději do 14. srpna 2011.

2. Soutěžní kategorie: a) muži SDH – od 15-ti let

b) muži SDH - od 35-ti let (5 členů starších 35 let)

c) ženy SDH - od 15-ti let

d) ženy SDH - od 30-ti let (5 členek starších 30 let)

Upřesnění věku 15 let: ke dni konaní soutěže musí být členu – člence 15 let.

3. Do 22. dubna 2011 nahlásí velitelé okrsků termín, místo a čas konání základního kola na sekretariát OSH Příbram.

4.Kategorie muži a ženy od 15-ti let plní disciplíny: - požární útok s vodou

- běh na 100 m s překážkami

5. Okrsky si stanoví velitele soutěže a hlavního rozhodčího, ostatní rozhodčí, sčítací komisi a další technické pracovníky.

6. Výsledky soutěže, včetně přihlášek a časových záznamníkům, dodají okrsky na sekretariát OSH nejpozději do 23. května 2011. Dokumentace došlá po tomto datu nebude vzata v úvahu pro stanovení postupujících družstev do I. kola PS.

7. Družstva, jejichž SDH neodvedly do rozpočtu OSH odvod z členských příspěvků v daném termínu, nepostupují do I. kola.

8. Pro postup do I. kola jsou rozhodující výsledky dosažené v soutěži vlastního okrsku. Pokud soutěž okrsku bude organizována až po 22.5.2011 a SDH z tohoto okrsku má zájem na kvalifikaci do I. kola, musí se družstvo tohoto okrsku zúčastnit soutěže v jiném okrsku. V takovém případě SDH oznámí předem na sekretariát OSH termín a místo soutěže, které se zúčastní.

9. Družstvo, které se kvalifikuje do I. kola PS a z různých důvodů se této soutěže nemůže zúčastnit, oznámí tuto skutečnost obratem telefonicky na sekretariát OSH a své rozhodnutí doplní písemnou formou zaslanou do deseti dnů na OSH. Družstvo, které nemá zájem na postup do I.kola, oznámí své stanovisko na výsledkové listině z okrskové soutěže.

10.SDH vysílají svá družstva s vědomím svého obecního úřadu (týká se především družstev mužů).

11. Odborná rada velitelů bude na soutěže vysílat své členy a kvalifikované rozhodčí za účelem sledování a dodržování těchto vydaných propozic a technických ustanovení soutěže.

 

B/ Technické pokyny pro soutěžní disciplíny

1. Požární útok: provádí družstvo s vlastní motorovou stříkačkou, nebo dle rozhodnutí organizátora

-vždy od nastartované stříkačky. Na základě pokynu generálního ředitele HZS č. 9/2004 a v zájmu zvýšení bezpečnosti soutěžících bylo stanoveno povinné používání přetlakového ventilu v disciplíně požární útok od 1. května 2006 ve všech soutěžích v požárním sportu. Používat se bude přetlakový ventil typ 4681 výrobce THT Polička nebo starší provedení se seřizovacím vřetenem (výbava požárních vozidel). Tlak bude nastaven maximálně na 1, 2 Mpa.

Nářadí: 2 ks savice 2,5 m dlouhé, průměr 110 mm se šroubením (možno též použít 4 ks délky 1,6 m spojených do dvou dílů).

Hadice : muži -- 3 B/75, 4 C/52, ženy --- 2 B/75, 4 C/52 (min. délka 19 m, plochá šíře ( B-113 / C- 79 mm).

Terče: plechovky 4-5 litrů (zatížení 2,5 kg).

2. Běh na 100 m s překážkamiv družstvu plní max. 5 závodníků, každý má možnost 2 pokusů. (O počtu pokusů rozhodne pořadatel soutěže, tj. okrsek).

Součet tří nejlepších časů tří závodníků je výsledným časem družstva.

Překážky: dle pravidel PS. Kategorie muži používají barieru 2 m x2 m a kladinu vysokou 1,2 m dlouhou 8 m, kategorie ženy používají příčné břevno 0,8 m vysoké, kladinu 0,8 m vysokou dlouhou 8 m.

Nářadí: Dvě hadice nejmenší délka 19 m, nejmenší hmotnost hadice je 2,5 kg, plochá šíře 62 mm, 1 proudnice (štafetový kolík) délka minimálně 25 cm, hmotnost minimálně 0,50 kg, spojky musí být opatřeny gumovým těsněním.

 

 

3. Hodnocení soutěže: Provádí se v disciplínách a kategoriích uvedených pořadatelem v propozicích soutěže.

O celkovém pořadí rozhodne součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů.Počty dosažených bodů v jednotlivých disciplínách odpovídají dosaženému pořadí, pravidlo 61 Směrnic hasičských soutěží. Soutěžní družstvo SDH tvoří pouze členové vlastního SDH.

4. Oděv, obuv a osobní výstroj: viz pravidlo 50 Směrnic hasičských soutěží.

Oděv: pracovní stejnokroj nebo sportovní oděv.

Obuv: pravidlo 50, odst. 4 – nepřipouštějí se kopačky, plátěnky, ….

Osobní výstroj: pravidlo 50, odst. 5-6 - soutěžící používá k ochraně hlavy kompletní přilbu schváleného druhu a kožený opasek šíře 50 mm.

5. Bezpečnost práce – vedoucí družstva a trenéři zodpovídají, že soutěžící při nácviku a na vlastní soutěži používají neupravené přilby a další ochranné prostředky vyžadované pravidly.

6. Úrazy – ke kterým dojde při nácviku i soutěži bezodkladně ohlaste a sepište s poškozeným záznam o úrazu.Záznam o úrazu zašlete na sekretariát OSH. Soutěžící jsou pojištěni pojistnou smlouvou SH ČMS u Hasičské vzájemné pojišťovny, pokud jejich SDH odeslaly odvod z členského příspěvku na OSH Příbram.

Úraz člena družstva mužů řešte též ve spolupráci s obecním úřadem

7. Pojištění postupové soutěže (základní kolo): řeší Směrnice hasičských soutěží (SHS).

Základní kolo soutěže v PS je dle čl. 5, odst. 8 „SHS“ pojištěno na odpovědnost za škody na zdraví a majetku pořadatelem. Členové SH ČMS – soutěžící jsou rovněž pojištěni proti úrazu (riziko smrti, trvalé následky a nezbytnou dobu léčení) pojistnou smlouvou

č. 000-0792-083, kterou má uzavřenou SH ČMS u HVP a.s.

 

C / Pořadová příprava.

 

Povinně se bude provádět pořadová příprava jako samostatná disciplína se samostatným rozhodčím. Hodnocení bude prováděno také samostatně a nebude mít vliv na konečné hodnocení soutěže.

Provedení: Velitel nechá nastoupit družstvo: – družstvo na můj povel, končit, za mnou v řad nastoupit, vyrovnat, přímo hleď, následují obraty na místě: – čelem v zad, vlevo v bok, vpravo v bok, čelem v zad, vpravo v bok, čelem v zad,

následuje pochod: do prostoru startovní čáry- pochodem v chod, zastavit stát, vpravo ( vlevo ) v bok, vyrovnat, přímo hleď, družstvo vpravo hleď – velitel podává hlášení: – pane rozhodčí, velitel družstva ( příjmení ) , družstvo je připraveno na provedení disciplíny požární útok,- rozhodčí : proveďte disciplínu, velitel:- družstvo přímo hleď, strojník vystoupit, ostatní ke startovní čáře rozchod.

Hodnocení: 1. ústroj družstva

2. povely a chování velitele

3. chování jednotky – nástup, obraty, pochod

(5-ti bodový systém) nejlepší 1 …....nejhorší 5 ).

Vítězí družstvo s nejmenším počtem trestných bodů.

Nesplněním této disciplíny nemůže družstvo nastoupit k plnění disciplíny – požární útok.

Za nesplnění disciplíny se považuje i takové provedení, při kterém soutěžící bude záměrně znevažovat provedení cviků.

Pořadovou přípravu provádí všechny kategorie zúčastněné na soutěži.

Pořadová příprava se provádí před přípravou základny, nebo před nástupem na startovní čáru.

 

D / Nepostupové soutěže.

 

Jsou jimi takzvané místní a pohárové soutěže, memoriály … organizované především SDH ( soutěže v požárním sportu a klasických disciplínách včetně pohárových ).

Odborná rada velitelů bude i na tyto soutěže vysílat delegáty za účelem dodržování pravidel PS.

POJIŠŤĚNÍ těchto soutěží, za předpokladu, že jsou součástí „Kalendáře soutěží OSH Příbram“, řeší čl. 5 Směrnic hasičských soutěží.

Pojistné smlouvy sjednává HVP – pobočka Příbram. Bližší informace a údaje včetně způsobu sjednávání pojištění obdrží pořadatelé těchto tzv. nepostupových soutěží na pobočce HVP.

 

 

Sestavila a vydala odborná rada velitelů 23.února 2011.

 

 

Projednáno a schváleno výkonným výborem OSH Příbram dne 3. března 2011.